This content is private or does not exist.

-

INFO
Img 20210108_103415... Img 20210108_105552...

English version below For noen år siden sa en kunstkritiker at maleriet har problemer med å komme i kontakt med moderne billedvirkelighet. Det er en interessant og utfordrende uttalelse. Men er det egentlig sånn? Kanskje er det nettopp i denne flodbølgen av moderne billedmedier at maleriet kan ha en fornyet aktualitet? Maleriet er et stille og langsomt medium. Maleriet drar med seg en helt spesiell estetikk, knyttet til en lang historie. Det forholder seg til det vidunderlige rektangelet som malere har forholdt seg til i hundrevis av år, og som man ikke går trett av. Tilskueren stiller seg opp foran bildet der maleren tidligere har stått, med sitt strev og sin kamp, og man trekkes inn i arbeidsprosessens langsomhet. Maleriet er et ekstremt stille medium. Kanskje det nettopp er her det har sin styrke. Jeg tror det virkelig er i en tid som denne at man trenger maleriets særtrekk. Leonard Rickhard, fra boken Før og etter solnedgang --- A few years ago, an art critic said that painting struggles to articulate the visual reality of the modern world. It’s an interesting and challenging statement. But is it really so? It could be that it’s the sheer deluge of modern pictorial material that gives painting a renewed relevance. Painting is a quiet, slow medium. It carries its own particular aesthetic, with links back to a long history. It’s all about the remarkable rectangle that painters have been obsessed with for hundreds of years now, and which one never gets tired of. As a viewer, you place yourself in front of the picture where the painter once stood, struggling and striving, and you come to appreciate the slowness of the work process. Painting is an extremely quiet medium. And maybe this is where its strength lies. In a time like our own, I think it’s this defining quality of painting that we really need. Leonard Rickhard, from the book Before and After Sunset

English version below Rammene er kommet som følge av min begeistring for klassisk kunst. Jeg har i årevis gått i museene og betraktet maleriene med de store klassiske rammene, og jeg har sett hvilken betydning de kan gi bildet hvis det er vellykket. Rammen kommer derfor tidlig inn i arbeidsprosessen, slik at den dras med inn i arbeidet med bildet. Det er tre sider ved den kraftige rammen som fascinerer meg. For det første isolerer den bildet, den er en port inn, og den skaper et skille mellom det innenfor og det utenfor. Det andre er at rammen er en visuell størrelse bildet forholder seg til: Masse, profil, farge. Dialogen mellom ramme og bilde kan skape en visuell spenning. Og for det tredje så liker jeg det materialiserte ved den store rammen, gestaltkarakteren og vekten. Det er faktisk et moment til. Den kan være et interessant rytme- og romelement når man bygger opp en utstilling. Leonard Rickhard, fra boken Før og etter solnedgang --- The frames have developed as a result of my enthusiasm for classical art. For years I’ve been visiting museums and looking at paintings with large classical frames, and I’ve noticed how they heighten the significance of the picture when they’re done well. The frame therefore becomes a consideration from early in the work process; it gets drawn into the work on the picture as such. There are three aspects of a sturdy frame that fascinate me. First, it isolates the picture, serving as a point of entry, creating a threshold between what’s inside and what’s outside. The second is that the frame is a visual entity to which the picture relates: it has a mass, profile, and colour. The dialogue between the frame and picture produces a visual tension. And thirdly, I like the materiality of the big frame, its formative character and weight. It amounts to an additional factor. It can be an interesting rhythmical and spatial element when developing an exhibition Leonard Rickhard, from the book Before and After Sunset

Leonard Rickhard – Før og etter solnedgang 12. september 2020 - 14. februar 2021 Gjennom 40 år har han markert seg som en av Norges mest fremtredende malere. Hans kunst er blitt kalt melankolsk og oppfattes ofte som gåtefull og på samme tid analytisk. Leonard Rickhard er godt forankret i en vestlig malerisk tradisjon, med malere som Poussin og Seurat som viktige inspirasjonskilder. Hans billedverden er preget av oppveksten etter 2. verdenskrig, med motiv som militærbrakker, kampfly og andre kjøretøy, tverrsnitt av landskap og bygninger, interiører med modellfly og utstoppede fugler, landbruksmaskiner og bygninger. I hele andre etasje viser vi nå et omfangsrikt utvalg av malerier og tegninger fra 1990-tallet frem til i dag. I mitt kunstnerskap har det bygd seg opp en skala av komponenter som ofte peker mot en uro. Det er noe som ligger der og ulmer. Det kan ikke forklares, men det er en del av min livsforståelse. Det at vi er her på noen veldig skjøre betingelser. Leonard Rickhard, fra boken Før og etter solnedgang English version below --- Leonard Rickhard – Before and after sunset 12. September 2020 - 14. February 2021 For 40 years he has distinguished himself as one of Norway's most prominent painters. His paintings have been called melancholic and are often perceived as enigmatic and at the same time analytical. Leonard Rickhard is well rooted in Western painting tradition where painters such as Poussin and Seurat can be mentioned as important sources of inspiration. His pictorial world is characterized by his upbringing after World War II, with motifs such as military barracks, fighter jets and other vehicles, cross-sections of landscapes and buildings, interiors with model aircraft building and stuffed birds, agricultural machinery and buildings.Throughout the second floor of TKM Bispegata, you can experience an extensive selection of drawings and paintings from 1990 until today. In my work, an array of components have emerged, many of which suggest a troubled undertone. There’s something smouldering beneath the surface. I can’t explain it. But it’s part of my understanding of life. The fact that our existence relies on some very fragile conditions. Leonard Rickhard, from the book Before and After Sunset

    Please rotate the device into landscape mode and insert into your VR headset.