• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close
  1/2 _ Gry jęz... 01-01c f astiame1-s...

  GRY JĘZYKOWE Od czasu pojawienia się opartych na języku działań arty stycznych w latach 60. XX w. poezja zaczęła być traktowana dosłownie jako potencjalne pole do badania języka jako takiego. Poezja stwarza możliwość analizy oddziaływania słów w różnych kontekstach różnych mediach. Język jest tu często rozumiany nie tylko jako środek komunikacji czy przez pryzmat materialności, ale także jako dynamiczne pole relacji. Wypowiedzi Mladena Stilinovicia wielokrotnie naśladują formę sloganów używanych w polityce i marketingu. Jego zainteresowanie skupia się na języku postrzeganym nie jako forma wyłącznie lingwistyczna, ale jest on dla niego dynamicznym polem konfrontacji z ideologiami. W twórczości Stilinovicia wyrażenia zaczerpnięte z codziennej mowy są wpisane w złożoną matrycę relacji społecznych. Natomiast wykorzystując tautologię Vlado Martek wraca do synergii elementarnych praktyk i konkretnych materiałów używanych do pisania poezji konwencjonalnej. Honza Zamojski jest artysta, który kreuje osobliwy kosmos, gdzie szkice ołówkiem, poezja wizualna i znaczeniowe właściwości książki artystycznej przenikają się z obiektami rzeźbiarskimi i instalacjami, tworząc nierozerwalną całość. Zamojski eksploruje tym samym związki między światem zamkniętym w ramach książki i architektoniczna przestrzenią wystawy. Buduje wizualno-poetyckie narracje, nie stroni od absurdu, autoironii, humoru, lecz bywa też śmiertelnie poważny i niepokojący. / LANGUAGE GAMES Since the emergence of language-based art practices in the 1960s, poetry has been taken literally as a potential field for the examination of language as such. Poetry opens up a horizon for analysing how words act in various contexts and various media. Language is often understood not only as a means of communication and its materiality, but also as a relational and dynamic field. Mladen Stilinović's statements often imitate the form of slogans used in politics and marketing. His chief interest is in language not as a linguistic object, but as a dynamic field for confronting ideologies. In his work, phrases taken from everyday speech are inscribed into a complex matrix of social relations. Vlado Martek's pre-poetry goes back to synergy of elementary practices and concrete materials used for writing conventional poetry by means of tautology. Honza Zamojski is an artist who creates his unique world, where pencil sketches, visual poetry and the essence of an artist's book intertwine with sculptural objects and installations, adding up to build inseparable combinations. In this way, Zamojski explores the relationship between the world closed inside the book and the architectural space of the exhibition. He builds visual and poetic narratives without avoiding absurdity, self-irony and humour; however, he is sometimes deadly serious and disturbing.

  1/3 _ Gry jęz... 13-01c 0,1,2_@10k 12-01a 0-vv-1-2-os_...