• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • SANATORIUM
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  Mehmet Dere - Gönül Yakınlıkları | Elective Affinites 360 Virtual Tour

   Close

   İsimsiz, no. 2 | Untitled no. 2 2021 Kumaş üzerine renkli baskı ve özel dikim Coloured print on cloth and custom sewing 152 × 92 cm

   İsimsiz, no. 3 | Untitled no. 3 2021 Kumaş üzerine renkli baskı ve özel dikim Coloured print on cloth and custom sewing 152 × 92 cm

   İsimsiz, no. 1 | Untitled no. 1 2021 Kumaş üzerine renkli baskı ve özel dikim Coloured print on cloth and custom sewing 152 × 92 cm

   İsimsiz, no. 4 | Untitled no. 4 2021 Kumaş üzerine renkli baskı ve özel dikim Coloured print on cloth and custom sewing 152 × 92 cm

   Kıvılcımlar serisi, no. 138 | Sparks series, no. 138 2021 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 100 x 70 cm; 113 x 83,5 (çerçeve ile | with frame)

   Yakin 2021 3 adet ‘‘Gönül Yakınlıkları’’ kitabı, metal keski, ip | 3 pieces of ‘‘Elective Affinities’’ book, metal chisel, wire Çeşitli ölçülerde | Dimensions variable

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 4 | Elective Affinities series no. 4 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 7 | Elective Affinities series no. 7 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 10 | Elective Affinities series no. 10 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 2 | Elective Affinities series no. 2 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 1 | Elective Affinities series no. 1 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 8 | Elective Affinities series no. 8 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 3 | Elective Affinities series no. 3 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 9 | Elective Affinities series no. 9 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Gönül Yakınlıkları serisi no. 5 | Elective Affinities series no. 5 2019 Kâğıt üzerine akrilik boya | Acrylic paint on paper 70 × 50 cm; 82 x 62,5 (çerçeve ile, with frame)

   Kab | Kab [Vessel] 2021 Plastik tabldot üzerine akrilik boya ile müdahale Intervention on plastic tray with acrylic paint 27.5 × 39.5 cm

   Kab | Kab [Vessel] 2021 Plastik tabldot üzerine akrilik boya ile müdahale Intervention on plastic tray with acrylic paint 27.5 × 39.5 cm

   Yakin 2021 3 adet ‘‘Gönül Yakınlıkları’’ kitabı, metal keski, ip | 3 pieces of ‘‘Elective Affinities’’ book, metal chisel, wire Çeşitli ölçülerde | Dimensions variable

   The works in Mehmet Dere's exhibition reveal an existence transcending the limitations of plastic language. These works, which refer to the cage form as a metaphor, carry the footnotes of a conceptual journey on the heart form. The heart creates itself as a border-space that focuses on the language itself, which emerges as the transmission of something, and surpasses the things that it carries, transmits and transports. (Extract from Mehmet Dere’s Elective Affinities book).

   Mehmet Dere’nin Gönül Yakınlıkları adlı sergisinde yer alan çalışmalar, plastik dilin sınırlılığını aşan bir varoluş ortaya koyuyor. Bir metafor olarak kafes formuna gönderme yapan bu çalışmalar, sanatçının kalp formu üzerine kavramsal olarak ele aldığı bir yolculuğun dipnotlarını taşıyor. Kalp, bir şeyin aktarımı olarak ortaya çıkan dilin kendisi üzerine yoğunlaşan, taşıdığı, aktardığı ve naklettiği şeylerin üzerine çıkan bir sınır-alan olarak kendini var ediyor. (Mehmet Dere’nin Gönül Yakınlıkları kitabından alıntı.)

   Kıvılcımlar serisi, Mehmet Dere’nin kavramsal olarak zor algılanabilen, son dönem soyut eğilimlerinin gramer yapısından beslenen bir çeşit soyut çalışma serisine gönderme yapıyor. Bu resim serisini fırçanın jestüel hareketiyle oluşan, yüzey renginin simgesel çağrışımlarıyla bir çeşit çakım anı olarak da nitelendirebiliriz. (Mehmet Dere’nin Gönül Yakınlıkları kitabından alıntı.)

   The series Sparks by Mehmet Dere makes a reference to a kind of abstract work series that is equipped with the grammatical structure of Mehmet Dere’s conceptually subtle and recent recent abstract tendencies. We can also characterize this series of paintings as a kind of a momentous spark with its symbolic connotations of the surface colour, created by the gestural movement of the brush. (Extract from Mehmet Dere’s Elective Affinities book).

   ''Dere’nin, soyut resim kolajlarından oluşturduğu kompozisyonlar, bir çeşit ibadet mekânı olan seccade formunu oluşturuyor. Bu yerleştirme serisi her biri 152 x 92 cm boyutlarında, sanatçının soyut resim kompozisyonlarının kumaşa basılması, sonrasında elle üretilmiş bir seccade formuna gönderme yapıyor. Sanatçının tarihsel hafızasından yola çıkarak oluşturduğu bu nesne, babaannesinin evdeki artmış kumaşları birleştirerek yarattığı kırk yama formlarına gönderme yapıyor. Sanatçının hafızasında, eski bir gelenek olarak, evdeki kullanılmayan atık kumaşların bu şekilde kullanılması bir form bilincine eşlik ediyor.’’ (Mehmet Dere’nin “Gönül Yakınlıkları” kitabından alıntı.)

   ''Dere's compositions from abstract painting collages constitute the form of a prayer rug (seccade), which is a kind of a space of worship. This series of installations refers to a form of a prayer rug, each of which is planned to be printed 152 × 90 cm in size on fabric and later handmade from the artist’s abstract painting compositions. This object, created by the artist based on his historical memory, makes a reference to the patchwork forms that his paternal grandmother used to create by combining the leftover fabrics at home. In the artist’s memory, as an old tradition, using the leftover fabrics at home in this way accompanies a consciousness of form.’’ (Extract from Mehmet Dere’s “Elective Affinities” book).

   Card

   Dere formu, gerçekliği araştırma ve yorumlamada kullanılan bir araştırma nesnesi olarak konumlandırır. Bu araştırma nesnesi, içinde sanatçının iç dünyasını gizleyen bir tür kab olarak ifade edilebilir. Bu kap, ilki sanatçıyla sanatsal yaratım sırasında, ikincisi ise eserin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan, sanatçının “kendiliği” üzerine bilgiyi haizdir. Bu anlamda kap, sanatçının, etik ve estetik bir varoluş içinde kendini geliştirmesini sağlayan bir kendilik nesnesine referans ediyor. Kap formu, özne ile nesne, ruh ile beden, mantık ile sezgi ve akıl ile akıl-dışı arasında ilişkiyi sağlayan gönül yakınlıklarını içerir. Sanatçının ürettiği forma öteki olarak yaklaşması, kendisiyle karşılaşma deneyimini bir araştırma yöntemi olarak ortaya çıkarmaktadır. Sanatçının amacı, her sanatçı gibi, sahip olmaya çalıştığı “şimdi”yi üretebilmektir. Her şimdi, geçmiş ve gelecek arasında bir köprü vazifesi görür. Sanatçı çalışmalarında, insanın sahip olduğu tek şey olan “ana” odaklanır, çünkü elinde sadece “şimdi”si kalmıştır. Her plastik kap, muhafaza ettiği lekeyi ve rengi tutmaya çalışan bir bilinç misali çalışır. Kap metaforu, kişinin duygusal yoğunluk olarak kendisine ve bu sayede kendisinden ötesine, ucu açık bir soyutlama olarak bilince işaret eden kendiliğin zeminine gönderme yapar. Dere’nin Kab adlı çalışması, plastik bir tabldotun yüzeyine yaptığı boya dalgalanmasından oluşan bir seri çalışmayı içerir. Form, tek bir hareket “an”ını kapsayan bir dizi jeste odaklanır. Jest, sanatçının estetize ettiği ve yoğunlaştığı ana işaret eder ve anı işaretler. (Mehmet Dere’nin Gönül Yakınlıkları kitabından alıntı.)

   Dere positions the form as a research object used in the research and interpretation of reality. This research object can be expressed as a kind of vessel hiding the artist's inner world. This vessel possesses knowledge on the artist's “self ”, having emerged for the first time during the artistic creation with the artist and for the second time after the completion of the work. In this sense, the vessel refers to an object of the self, enabling the artist to improve himself within an ethical and aesthetical existence. The vessel form includes elective affinities providing a relationship between subject and object, soul and body, logic and intuition, and reason and irrationality. The artist's approach to the form he produces as the other reveals the experience of encountering himself as a research method. The aim of the artist, like every artist, is to produce the “now” which he tries to own. Every now functions as a bridge between the past and the future. In his works, the artist focuses on the “moment”, which is the only thing that one has, since there is only the “now” left in his hands. Each plastic vessel functions like an example of consciousness trying to keep the stain and colour that it preserves. The metaphor of vessel makes a reference to oneself as emotional intensity and, in this way, to the ground of the self, indicating to the consciousness as an open-ended abstraction beyond oneself. (Extract from Mehmet Dere’s Elective Affinities book.)